Exposure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vindt je op de contactpagina van onze website.

(Bijgewerkt op 1 december 2022)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Exposure verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contactformulier op onze website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt; telefonisch, persoonlijk, via onze website of per e-mail. De door jezelf verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Exposure verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Telefonisch of per mail contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Exposure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Exposure deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichting(en). Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Exposure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Exposure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exposure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Exposure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
Exposure gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website (www.exposurecompany.nl) en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Exposure en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@exposurecompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Exposure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Exposure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@exposurecompany.nl.


Bestanden groter dan 10MB ontvangen we graag via www.wetransfer.com.
Vermeld overigens altijd het ordernummer en referentie.
Upload uw bestanden via WeTransfer